Privacy Policy

Elektrisch Verwarmen

Profort - All-Electric

Sinds - 2006

Privacy Policy

Profort hecht waarde aan bescherming van de privacy gegevens van haar relaties en medewerkers en aan uw vertrouwen in ons. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij;

  • Uw gegevens zorgvuldig en veilig verweken
  • Uw wettelijke rechten respecteren
  • Uw gegevens niet aan derden zullen doorgeven of verkopen voor commerciële doeleinden
  • De privacywet en regelgeving in acht nemen
  • Uw privacy vragen naar eer en geweten te zullen beantwoorden.
  • Uw gegevens alleen te laten verwerken door de daarvoor bevoegde medewerkers

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe en waarom en onder welke voorwaarden wij uw persoonsgegevens verwerken en vastleggen. Ook maken wij hierin duidelijk welke rechten u heeft t.a.v. uw privacy.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld  naam, adresgegevens, bankgegevens,  e-mail en telefoonnummers worden onder meer gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag, het maken en uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van de wet en regelgeving. Daarnaast worden contact gegevens, bij de totstandkoming van projecten, gekoppeld aan deze dataset. Deze “relatie koppelingen” op projectniveau houden we vast als statisch archief voor onze projectdossier vorming.

Bescherming van uw (bijzondere) gegevens

Profort houdt zich aan de wet en regelgeving. Ook ten aanzien van uw klantgegevens hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Zij hebben enkel toegang tot die gegevens die zij nodig zijn voor hun werkzaamheden. Verzamelde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk voor welk doel de gegevens nodig zijn en kan in de wet zijn vastgelegd. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan  doen uw privacy te waarborgen.

 

Gegevens worden gebruikt voor:

Dienstverlening

Informatie die hoort bij de mogelijke totstandkoming van opdrachten en de uitvoering van overeengekomen afspraken (contracten) , voorwaarden, offertes en aanpassingen in tarieven.

Dienstverlening door derden

Het komt voor dat andere bedrijven diensten voor ons uitvoeren. Dit heeft te maken met de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Deze dienstverlening door derden gebeurt onder onze verantwoordelijkheid.

Relatiebeheer

Informatie die voortvloeit uit persoonlijk contact, projectmatig contact, beursbezoeken, etc., dient om zicht te houden op de relaties die Profort als gehele organisatie met de markt heeft en andersom. Wij willen u graag informeren over marktontwikkelingen en onze dienstverlening. Als u dit niet wil kunt u ons dit laten weten via E-mail.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone  Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website(s) naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en (eventueel) relevante advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee). Op onze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Links naar andere websites

Wanneer u onze website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet door ons beheert en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van ons zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacybeleid van die sites.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast doen we ons uiterste best om decentrale uitingen via medewerkers, welke niet in overeenstemming zijn met het centraal geregistreerde privacy beleid voor uw situatie, te voorkomen. Middels ons interne beleid hierop gericht, zullen we uw privacy bescherming op hetzelfde niveau houden als vanuit het centrale systeem. Daarnaast zullen we de komende tijd ons extra inspannen om gebruik van dergelijke decentrale systemen verder in te perken en tot een minimum terug te brengen.

U heeft recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens.  In een aantal gevallen kunnen/mogen wij geen wijzigingen aanbrengen of gegevens verwijderen. Dit wanneer dit in strijd is met andere wetgeving dan de privacywet. (denk aan wettelijke bewaarplicht van klantgegevens bij transacties en dergelijke). Een verzoek tot inzage of wijziging kunt u indienen/doorgeven via ons e-mailadres.  kunt ons beperken in het gebruik van uw gegevens zoals: het ontvangen van commerciële aanbiedingen, mailings en overige (post) uitingen van Profort.

Het laten verwijderen van uw gegevens uit onze bestanden is onder wettelijke voorwaarden mogelijk,  persoonlijk contact hierover is altijd nodig om dit correct en zorgvuldig te behandelen en te verwerken. Deze privacyverklaring wordt regelmatig getoetst aan ontwikkelingen in de wet – en regelgeving en aan de bedrijfsmatige veranderingen en zo nodig aangepast.

Neem contact op


Bel ons